Medezeggenschapsraad

Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit drie ouders en drie personeelsleden. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. De raad dient instemming te verlenen voor, of advies uit te brengen over plannen van de directie. De MR vergadert een aantal keren per schooljaar. De data van deze avonden worden in de Nieuwsbrief aangekondigd. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de MR van te voren aangeeft besloten te willen vergaderen. Dit kan wanneer er over personen gesproken moet worden.

De oudergeleding van de MR wordt, indien er meerdere kandidaten zijn, door alle ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt door het team van leerkrachten bepaald.

Voor meer informatie: mr.meesterverwers@opoz.nl

Snel naar