Waar wij voor staan

De eisen die de huidige maatschappij aan de kinderen stelt en het integreren van nieuwe inzichten op het gebied van lesgeven en didactiek in ons onderwijs zorgen ervoor dat ons onderwijs in voortdurende ontwikkeling is.
Onze visie geeft in grote lijnen aan hoe we werken en waarnaar we op weg zijn. Het geeft ons houvast en inzicht bij het maken van keuzes over ons beleid, de organisatie, aanschaf van materialen en de inrichting van onze school.
 Ons Schoolplan 2020-2024 vindt u hier.

Ieder mens ontwikkelt zijn talenten op een unieke wijze

Ons onderwijs is erop gericht de unieke talenten van ieder kind zo goed mogelijk te ontwikkelen. De basis hiervoor vormt het vertrouwen tussen kinderen en leerkrachten en het respect voor elkaar.

Onze school stimuleert het kind tot ontwikkelen en onderzoeken

Kinderen willen begrijpen hoe de wereld om hen heen in elkaar steekt. Zij hebben de behoefte om in de wereld een samenhang te ontdekken en om die samenhang vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. Het onderwijs hierin noemt Maria Montessori het kosmisch onderwijs en biedt bij uitstek gelegenheid tot ontwikkeling en onderzoek.

Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het kwaliteitsbeleid en het leerlingvolgsysteem van de school zorgt voor een goede bewaking van de vorderingen van de leerlingen.

Ons onderwijs bereidt ieder kind voor op een zelfbewuste rol in onze maatschappij

Een school bereidt een kind voor op de toekomst. Wij vinden het van groot belang dat kinderen goed kunnen communiceren, verbaal en non-verbaal en schriftelijk.

De kernwaarden van ons samenwerken zijn vertrouwen, respect en interesse

Op onze school koesteren wij een warme en open cultuur. Iedereen kan zichzelf zijn, omdat wij een veilige en inspirerende omgeving bieden.

Snel naar